Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Про послуги

Система енергоменеджменту промислового підприємства


Система управління ефективністю використання енергії підприємством є організаційною структурою, що діє в рамках існуючої системи управління виробництвом. Діяльність системи координується службою з енергетичного менеджменту. При відсутності такої служби функцію організації управління енерговикористанням здійснює відділ головного енергетика підприємства. Робота системи організована таким чином, що реалізується систематичний контроль за ефективністю використання енергії безпосередньо на робочих місцях (в виробничих підрозділах, технологічних лініях). Це вдалось здійснити завдяки удосконаленню інформаційного забезпечення контролюючої функції шляхом застосування спеціальної комп’ютерної програми. Важливо те, що контролю підлягає показник ефективності використання енергії (питомі витрати енергії), що в поєднанні з функцією управління енерговикористанням забезпечує мінімізацію витрат енергії в процесі виробництва продукції.

Впровадження системи дозволить:

  • створити дієвий механізм управління ефективністю використання енергії, оперативно реагувати на її перевитрати і забезпечити нормалізацію енергоспоживання;
  • систематично виявляти конкретні підрозділи підприємства, що нераціонально використовують енергію (перевищують встановлену норму);
  • нормувати питомі витрати енергії та оцінювати ступень перевищення норми споживання енергії;
  • досягти мінімальних значень питомих витрат енергії (на одиницю продукції) у виробничих підрозділах та підприємстві в цілому;
  • налагодити систему преміювання робітників та службовців підприємства за ефективне використання енергоресурсів.

Впровадження системи управління слід розглядати як маловитратний захід з енергозбереження. Основна складова вартості проекту пов’язана із застосуванням комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

Ефективність проекту складає 10-15% від загальної вартості енергії, що споживається підприємством.


Контроль ефективності використання енергії виробничими підрозділами підприємства


Контроль здійснюється за рахунок співставлення витрат енергії в структурних підрозділах підприємства з результатом її використання (у першу чергу з кількістю виробленої продукції). Це дозволяє контролювати значення питомих витрат енергії (витрат на одиницю продукції), які при нераціональному використанні енергії підрозділом (або технологічною лінією) зростають.

Контроль дозволяє виявити відхилення режимів роботи обладнання від оптимальних значень, що відповідають умові енергозбереження. Виявляються режими, де обладнання працює не завантаженим (з низьким коефіцієнтом корисної дії), коли обладнання несвоєчасно вимикають, не здійснюють технічне обслуговування. В процесі виробництва продукції виявлення цих недоліків можливе тільки при безперервному, кропіткому нагляді за енергоспоживанням, що здійснює керівництво підрозділу. В запропонованому варіанті такий нагляд не є необхідним.

Контроль здійснюється за результатами аналізу ефективності використання енергії. Для цього розроблена комп’ютерна програма, що встановлює планові показники енергоефективності і зіставляє їх із фактичними значеннями. За результатами співставлення роблять висновок про перевищення планових значень енергоспоживання, або про економію енергії. Застосування програми дає змогу головному енергетику підприємства в певний проміжок часу навести порядок з енергоспоживанням безпосередньо на робочих місцях і за рахунок цього знизити значення питомих витрат енергії. Контроль може бути застосованим також для аналізу ефективності використання енергії підприємством в цілому. 

У поєднанні із функцією управління енерговикористанням економічна ефективність контролю складає 10-15 % від загальної вартості енергії, що споживається контрольованим об’єктом.


Методика прогнозування електроспоживання промислового підприємства


Результати прогнозування використовуються для вирішення важливих технічних та економічних завдань, пов'язаних з діяльністю підприємства.

При складанні угоди з постачальником електричної енергії споживач надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електроенергії. Перевищення установленого ліміту відпуску електроенергії дозволяє постачальнику здійснювати обмеження електропостачання, що може суттєво вплинути на виробничий процес. При перевищенні договірних значень споживання електроенергії та потужності ціна електроенергії подвоюється. Для того, щоб уникнути можливих перевищень встановленого обсягу електроспоживання необхідно прогнозувати значення витрат енергії із заданою точністю. Якщо прогноз електроспоживання свідчить про його збільшення у майбутньому, то при складенні договору з постачальником електроенергії необхідно планувати додаткові витрати енергії.

Прогнозування електроспоживання в залежності від обсягу виробництва продукції необхідно здійснювати також для оцінки енергоефективності виробничого процесу. Питомі норми електроспоживання є важливими показниками, що контролюються державними органами. Тому прогнозні оцінки повинні відповідати існуючим нормам. Крім того, показники питомого енергоспоживання характеризують загальний стан енергозбереження на підприємстві.

Запропонована методика формування статистичної вибірки та побудови регресійної залежності з метою прогнозування електроспоживання промислового підприємства.

© 2006-2023 Інформація про сайт